• iBT TOEFL шалгалтын бэлтгэл

  iBT TOEFL шалгалтын бэлтгэл
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Сар бүр Нийт 64 цаг
  Өдөрт 4 цаг
  4-н өдөр
  Тест бөглөх аргачлал дадлагажуулах
  Үгсийн сан баяжуулах
  Шалгалтын стратеги, арга барилд сургах
  Бичих, сонсох, ярих, унших чадварыг сайжруулах
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.