• GRE бэлтгэл сургалт

    GRE бэлтгэл сургалт
    Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
    Гадаад, Монгол 6-н 7 хоног Нийт 54 цаг Өдөрт 3 цаг 3-н өдөр GRE шалгалтанд бэлтгэгчдэд шалгалтын арга барил стратеги зааж, дадлагажуулна.
    Урамшуулал
    Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.