• Academic Writing

    Academic Writing
    Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
    Гадаад 1 сар Нийт 24 цаг Өдөрт 2 цаг 3-н өдөр Англи хэл дээр эссе бичих техник, ур чадварыг сайжруулан дадлагажуулах.
    Урамшуулал
    Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.