• Орчуулгын онол

  Орчуулгын онол
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол Жилд 2 удаа Нийт 36 цаг
  Өдөрт 3 цаг
  3-н өдөр
  Тест бөглөх аргачлалд дадлагажуулах
  Үгсийн сан баяжуулах
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.