• Ерөнхий Англи Хэл

  Анхан шатны сургалтАхисан анхан шатны сургалтДунд шатны сургалтАхисан дунд шатны сургалтГүнзгий шатны сургалт
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол Сар бүр Нийт 32 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  Үгсийн сан баяжуулах
  Дүрэм зөв ашиглаж сургах
  Хэл ярианы дуудлага сайжруулах
  Бичгийн дадлага
  Сонсгол сайжруулах
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Сар бүр Нийт 32 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  Үгсийн сан баяжуулах
  Дүрэм зөв ашиглаж сургах
  Хэл ярианы дуудлага сайжруулах
  Бичгийн дадлага
  Сонсгол сайжруулах
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Сар бүр Нийт 32 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  Үгсийн сан баяжуулах
  Дүрэм зөв ашиглаж сургах
  Хэл ярианы дуудлага сайжруулах
  Бичгийн дадлага
  Сонсгол сайжруулах
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Сар бүр Нийт 32 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  Үгсийн сан баяжуулах
  Дүрэм зөв ашиглаж сургах
  Хэл ярианы дуудлага сайжруулах
  Бичгийн дадлага
  Сонсгол сайжруулах
  Багш Хугацаа Сургалтын хуваарь Сургалтын зорилго
  Монгол
  Гадаад
  Сар бүр Нийт 32 цаг
  Өдөрт 2 цаг
  Тест бөглөх аргачлал дадлагажуулах
  Үгсийн сан баяжуулах
  Шалгалтын стратеги, арга барилд сургах
  Бичих, сонсох, ярих, унших чадварыг сайжруулах
  Урамшуулал
  Хамт олноороо 5-аас дээш хүн сургалтанд хамрагдсан тохиолдолд нийт төлбөрийн 10%-ийн хөнгөлнө.